Geschiedenis In de Kop’ren Smorre

Erve Hiddink.
De hoeve Hiddink dateert van voor 1395 (bron dehofmarken: link)
De familie roots van de huidige familie Lammertink gaan middels de familienamen Stoelhorst, Kloeken terug naar Hidding, het huwelijk van Berent Hidding en Geertien Hidding in 1667.

18-2-1395
De tienden van Hiddinc beleend door Aelbert Morre.

In 1602
behoort er 8 mudde landes bij, “ende ein mudde woeste” en 2 dachwerck hooiland.

In 1614
pacht Lucken Hyddynck van de Markelose pastorie een stuck an den Peerboom sijnde 3 scheppell geseyes teinbar end drey scheppell geseyes achter Rosings Storcks brede, gepachtet vor 7 scheppell roggen.
1626
Verpachting van landerijen behorende tot die Pastorije ende Vicarije van Markel voer den tijt van 3 jaaren. Een stucken an die Peerboom van 3 schepel ende noch een ander van 3 schepel bij Leusings brede gepachtet bij Luycken Hiddinck voir 5 dallr.
1661
RA Gelderland. 0421 Archief van het huis Oolde. Regest nr. 140. Jacob van Coeverden toe den Stoeveler en Nicolina Ripperda zijn huisvrouw, verkoopen aan Arent Jurrien van Haersolte ter Oldenhave, luitenant-kolonel, 2 erven genaamd Hiddinck en Plasman in de buurschap Markel tesamen voor f 8400,- , vrij allodiaal goed. De helft dezer goederen behoorde voorheen juffr. Maria Elsebe van Raesfelt.
In 1811
bestaat de veestapel uit 1 ruin, 1 merrie veulen, 10 gesneden rammen, 18 ooien, 4 lammeren, 6 koeien, 8 vaarsen en 2 kalveren.
1816
RAO. 214. Archief Huis Almelo. Inv.nr. 2369. Stukken betreffende de openbare verkoping door Sofia G.F. van Rechteren, wed. van Frederik J.W.R. van Heeckeren tot Overlaar, van de havezathe Oldenhof en de erven Zigger, Bolink, Ovink en Hiddink bij Markelo. In 1816 wordt in opdracht van Willem Robert Jan Walraven Baron van Heeckeren en van Overlaar, gepensioneerd luitenant, wonend op Overlaar te Laren G, als gemachtigde van zijn moeder Sophie Geertruid Florentine Baronesse Douariere van Heeckeren geboren Gravin van Rechteren, een deel van de bezittingen van de havezathe Oldenhoff verkocht, waaronder het Hiddink. Hendrik Stoelhorst koopt het voor f 4810,- Hij kan dit bedrag zelf niet in zijn geheel opbrengen, zodat hij enkele maanden later een lening verkrijgt van Ernst Hendrik Baron van Ittersum, grondeigenaar wonende te Batavia op het eiland Java, die de vordering later overdoet aan Mevr. Jansen- ter Horst, bierbrouwersche te Rijssen.
07-03-1912
Op de “Meertenmarkt” heeft weer hetzelfde troepje knapen uit den Achterhoek en Dijkerhoek trammelant gemaakt. Zij hadden, na taptoe, post gevat bij erve Hiddink kennelijk met het doel B. uit het Elsenerbroek, die naar de dochter des huises kwam vrijen, eens onderhanden te nemen of, wat al meermalen met anderen is gebeurd, diens fiets te vernielen. Tenminste een paar moeten met het geopende mes hebben gespeeld. We hoorden dat de bewoners van gemeld erve, door het rumoer wakker geworden, een der belhamels een voetbad heeft toegedoend in de gierput, terwijl een ander met een “rooiendonder wat wol ie hier” achterna, bijtijds het hazenpad koos.

Jeugdherberg
Eind jaren 40 en begin jaren 50 werden jeugdkampen georganiseerd op het Hiddink voor padvinders.

1958 Start In de Kop’ren Smorre

De gebroeders Jan en Gerrit Lammertink starten in 1958 met het restaurant in de toenmalige “Grote Kök’n” (zondagse kamer) van hun boerderij.

Op de menukaart stonden onder andere:
– Koffie uit de Smorre met krentewegge
– Pannenkoeken
– Halve Haantjes

Wordt vervolgd!